Choosing the Right Schema Draft Aug 03 2021 04 03 54 78 PM

Các loại Schema trong SEO và cấu trúc có dữ liệu là gì ?

Theo John Mueller của Google , việc chọn đúng loại Schemas phụ thuộc vào mức độ liên quan… Từ các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi muốn đảm bảo rằng dữ…

Read more »